"Podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet w powiecie kieleckim"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

REALIZOWANE ZADANIA

 

Projekt realizowany w okresie od 01 maja 2012 r- 31 grudnia 2012 r.

 

W tym czasie realizacja następujących działań:

 

1. Warsztaty podnoszące zdolności do zatrudnienia (05.12-08.12)- tematyka zajęć: Etyka pracy, autoprezentacja, efektywne zarządzanie czasem, radzenie sobie z problemami w miejscu pracy, nabywanie umiejętności negocjacyjnych w kontaktach z pracodawcą, umiejętność poszukiwania pracy(rozmowa kwalifikacyjna, utrzymanie zatrudnienia), bilans możliwości,predyspozycji zawodowych, dopasowanie ich do wymogów pracodawcy, aktywne formy zachowań na rynku pracy, wiedza o współczesnym rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, sposoby poszukiwania pracy -praktyczne wskazówki, modyfikacja własnych możliwości do potrzeb rynku, wymiana doświadczeń w zakresie poszukiwania pracy .Warsztaty realizowane będą prawdopodobnie w klubie Wolna Strefa w Pierzchnicy. Przewidziany zwrot kosztów dojazdu dla uczestniczek, oraz zapewnienie opieki nad małoletnim dzieckiem - pokrycie kosztów opiekunki dla dziecka, zakup materiałów warsztatowych. Liczba godzin warsztatów: 35 godz/grupę. Ogółem 2 grupy 6-osobowe.

 

2. Warsztaty interpersonalne (09.12- 11.12)- tematyka zajęć: Komunikacja międzyludzka, erystyka, strategie wywierania wpływu na ludzi - obrona przed manipulacją, umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, doskonalenie koncepcji swojego JA w aspekcie interpersonalnym, techniki budowania,utrzymywania dobrego kontaktu z ludźmi, współpracy zespołowej, komunikacja - wzbudzenie motywacji do działania, budowanie pozytywnego wizerunku, wiary w siebie. Realizacja w klubie Wolna Strefa w Pierzchnicy. Przewidziany zwrot kosztów dojazdu dla uczestniczek warsztatów oraz zapewnienie opieki nad małoletnim dzieckiem. Liczba godzin warsztatów: 28 godz/grupę. Ogółem 2 grupy 6-osobowe.

 

3. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania (12.12)- indywidualne podejście przez psychologa i doradcę zawodowego do każdej uczestniczki projektu - dokładna analiza problemu, wsparcie doradczo–psychologiczne w miejscu gdzie tkwi przyczyna problemu w celu zaplanowania dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.