"Podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet w powiecie kieleckim"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

CEL PROJEKTU

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 12 kobiet w wieku 25-36 lat mieszkanek powiatu ziemskiego kieleckiego, w tym 5 kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem, bądź wychowywaniem dziecka, w tym 6 kobiet niepełnosprawnych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE


- podniesienie poziomu kompetencji społecznych pozwalających na większą aktywność zawodową grupy docelowej

 

- podniesienie zdolności do zatrudnienia